Kategorien


WERBUNG
Transparenz schafft Wissen und Wissen bestärkt den Glauben
Gesponsert - Partneranzeige

Strichcode-Nummer4260118411853, 8690504513100, 8690504511212, 4260118411174, 8690504511892

KategorieErfrischungsgetränke / Soft Drinks

Eingetragenvor 1030 Tagen

Antwort erhalten am12.05.2014

Ülker Gida Sanayi veTicaret A.S. Ülker Cola Turka

Alkohol: Nein

  • frei von alkoholischen Bestandteilen

Tierische Zusatzsstoffe: Nein

  • frei von tierischen Bestandteilen (Eier, Milch, Fischprodukte ausgenommen)

Antwort des Herstellers

12.05.2012:
Ürünlerimize gösterdi?iniz ilgi için te?ekkür ederiz.

Cola Turka'da suda çözülebilir do?al ve do?ala özde? aromalar kullanmaktay?z. Teknolojisi daha pahal? olmas?na ra?men aromalar?m?z? suda çözüyoruz. Çözelti olarak hiçbir ?ekilde etil alkol kullanm?yoruz. Üretim süreçlerimizde hiçbir ?ekilde alkol veya türevlerini kullanm?yoruz.

?lgi ve duyarl?l???n?z için tekrar te?ekkür eder, sa?l?k ve mutluluklar dileriz.

Ülker Mü?teri ?leti?im Merkezi
http://www.ulker.com.tr/iletisim.aspx

------------------------------------------------

26.06.2013:

Sn. D. F.,

Cola Turka'ya gösterdi?iniz ilgi için te?ekkür ederiz.

Gazl? içeceklerimiz Tar?m ve Köyi?leri Bakanl???’n?n izni ile Akyaz?, Sakarya’da Della G?da Sanayi ve Ticaret A.?. taraf?ndan ve Türk G?da Kodeksi ve Alkolsüz ?çecekler Tebli?i'ne uygun olarak üretilmektedir. Ülker ?irketler Toplulu?u olarak tüm operasyonumuz dahilinde kalite, yasal düzenleme ve uygulamalara uygunluk en önemli prensiplerimiz aras?nda yer almaktad?r.

AR-GE ekibimizin titiz çal??malar? sonucunda geli?tirilen ürünlerimiz, Türkiye’de en modern teknolojilerin kullan?ld??? tek yüksek kapasiteli fabrikam?zda yüksek seviye hijyen kurallar? ve s?k? Kalite Güvence kontrolleri alt?nda üretilmektedir. Uluslararas? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ve Türk G?da Kodeksinin g?da üreticilerine zorunlu tuttu?u HACCP Sistemine (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar?) sahip olan fabrikam?zda ; hammadde, yard?mc? maddeler, ambalaj maddeleri ve bunlar? ald???m?z tedarikçilerimiz, tüm üretim süreçleri ve üretimi tamamlanm?? son ürünler bu sistemin gere?i olarak sürekli denetim alt?nda tutulmaktad?r.

Kolal? ürünlerin içeri?i ; Su, ?eker, (sakkaroz/glikoz), karbondioksit, renklendirici(karamel),asitli?i düzenleyici (fosforik asit), do?al kola aromas?, kafein (0,1 gr/lt) 'den olu?makta olup Ülker özel formülasyonuna sahiptir.

Üretim proseslerimizin hiçbir a?amas?nda alkol veya türevleri, domuz ya?? veya katk?lar? kullan?lmamaktad?r. Ürünlerimizde kullan?lan hammaddelerin özellikleri taraf?m?zdan belirlenmekte ve yurtiçi / yurtd???ndaki üretici ?irketler, sat?n alma öncesinde konusunda uzman arkada?lar?m?z taraf?ndan denetlenmektedir. Hammaddeler, en son teknolojiye sahip laboratuarlar?m?zda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerden geçirilip uygunlu?u onayland?ktan sonra üretimde kullan?lmaktad?r.

?lginiz için tekrar te?ekkür eder; Ülker ürünlerini gönül rahatl???yla ve afiyetle tüketerek sa?l?kl? ve mutlu bir ömür geçirmenizi dileriz.

Ülker Mü?teri ?leti?im Merkezi
http://www.ulker.com.tr/iletisim.aspx

Strichcode-Nummer4260118411853, 8690504513100, 8690504511212, 4260118411174, 8690504511892

KategorieErfrischungsgetränke / Soft Drinks

Eingetragenvor 1030 Tagen

Antwort erhalten am12.05.2014